Des del Departament d’Atenció a les Entitats Esportives (DAEE), us apropem les últimes informacions d’importància per al dia a dia de les entitats:
RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 28 de gener de 2022. La durada de les mesures s’estableix per 7 dies.

 

NOVETATS

 • Desapareix la limitació en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social. 
 • Desapareix la restricció horària en les activitats esportives.
 • Desapareix l’ús del Certificat COVID.
 • Els aforaments tornen a ser al 100%, tant en activitats interiors com exteriors i competicions.

 

RESUM DE LA RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener de 2022

 

Ús de mascareta

L’ús de mascareta queda subjecte a les condicions següents:

a) Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en els supòsits establerts a l’article 6.1 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, així com en els supòsits que estableix expressament aquesta Resolució.

b) L’obligació de l’ús de mascareta prevista a la lletra a) no és exigible en els supòsits establerts a l’article 6.2 de Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.

c) L’obligació de l’ús de mascareta es refereix també a la seva adequada utilització, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

d) Sense perjudici de l’obligació d’ús establerta, es recomana, com a mesura de precaució, la utilització de mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on, per l’afluència de persones, és difícil de controlar-hi que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, especialment en espais tancats, però també a l’aire lliure, com parcs, platges o altres de similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones.
 2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.

Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n’afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

 1. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

Horaris de Tancament:

El règim horari de les activitats regulades per aquests Resolució és el previst a la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats

En les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Es recomana la realització de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.

En les activitats esportives en interiors és obligatori l’ús de mascareta.

En la realització de curses i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s’estigui fent l’activitat.

En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 

Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar d’acord amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats s’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2. Així mateix, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

b) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, si són a l’aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors, i, si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.

A cada espai sectoritzat s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.

c) En els supòsits previstos en les lletres anteriors s’han de complir els requisits següents:

 • Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).
 • S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s’estableix en l’annex 1.

d) En allò no previst en aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l’organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s’ha de fer d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

e) Si en aquestes instal·lacions i aquests equipaments s’hi presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar subjectes a les condicions d’exercici d’activitats establertes a l’apartat 3.9 de la resolució.

 

Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

Quan en el desenvolupament d’aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 4 i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1.

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d’acord amb el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de lapandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.
 2. L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.
 3. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i havent d’extremar les mesures de protecció.

Amb el patrocini de: