Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)

INFORMACIÓ GENÈRICA

La URL per poder accedir a l’aplicació informàtica del PCEE és: http://esportfederat.cce.extranet.gencat.cat.

Des d’aquí es podrà fer la previsó d’activitats, la memòria i la renovació del PCEE.

Per a més informació contacteu amb pcee@cebllob.cat 


 

LLICÈNCIES PCEE

El preu final per participant en el programa del PCEE (esportistes de 0 a 18 anys nascuts fins l’any 2005 inclòs, i repetidors) serà de 7,11€ (només activitats i modalitats esportives sense competició).

Com introduïm les dades dels esportistes del PCEE?

Què fem en cas d’accident? Enguany seguirem amb el procediment de trucar per avisar de l’accident al telèfon d’atenció 24hores (938 895 388) on s’indicarà el centre mèdic concertat on dirigir-se per rebre assistència mèdica: Protocol d’actuació en cas d’accident.

 

FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL

El Consell Esportiu del Baix Llobregat manté per aquest curs la línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats socioeconòmiques de la comarca, amb el fons de contingència social de 20.000 € per tal d’atendre el cost de la quota d’inscripció d’aquells infants i joves del Pla Català d’Esport a l’Escola que més ho necessitin, prèvia sol·licitud i valoració del professor d’Educació física i del Consell Esportiu.

Documentació necessària: Protocol per la sol·licitud i concessió de l’ajut i Model de sol·licitud