Consell Esportiu del Baix Llobregat

El Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal fomentar, promocionar i organitzar l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu del Baix Llobregat són l’assemblea general i la comissió directiva.

L’ assemblea general del consell esportiu està constituïda per les escoles, les entitats esportives i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva o hi donen suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals de gestió esportiva i Consell Comarcal.

Segons els estatuts i el reglament de règim intern del Consell Esportiu la composició de l’assemblea és la següent:

 • Cinc representants de cada municipi de la comarca; un regidor, dos representants d’associacions o entitats i dos de centres d’ensenyament.
 • Els representants de les Federacions Esportives Catalanes que participin en l’organització dels JJEE comarcals.
 • Tres representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Agents

Per tal de garantir que la població de la comarca gaudeixi d’una oferta de pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat, és fonamental que el CEBLLOB treballi en estreta col·laboració amb tots els agents que hi intervenen:

 • Administracions públiques (Consell Català de l’Esport, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i ajuntaments).
 • Centres educatius (Departament d’Ensenyament).
 • Entitats i associacions esportives de caràcter privat.

Objectius

El Consell Esportiu del Baix Llobregat té com a objectius, el foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat física i esportiva. Amb aquesta finalitat realitza les següents activitats:

 • Coordinar, i si  s’escau,  organitzar  les activitats esportives  en  edat  escolar  dins   l’àmbit   territorial del Baix Llobregat.
 • Col·laborar  en  l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar-ne les fases prèvies.
 • Assessorar els ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i també els clubs, les escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l’activitat esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.
 • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del persona tècnic esportiu que es dedica a l’esport.
 • Col·laborar amb  les  Administracions  i  les  entitats titulars  per  tal  d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponent.
 • Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se; així com les activitats dins de l’àmbit escolar relacionades amb la formació i guàrdia i custòdia dels escolars.
 • Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, siguin obligatoris per el desenvolupament de les activitats, o no ho siguin, per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de les mateixes.